Updated : Sep 30, 2019 in Kinh Doanh✅

Tóm tắt : Digital marketing – Từ chiến lược đến thực thi_Tiếp cận thế giới tiếp thị số một cách hệ thống, bao quát và sát thực
_Cập nhật kiến thức và công cụ Digital marketing hữu ích
_Các case study đa dạng. gần gũi ứng dụng thực tế
_Trải nghiệm đọc chú trọng về thiết kế giúp dễ dàng tiếp nhận kiến thức

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *